REGULAMIN

 

Regulamin sklepu obowiązujący od 01.04.2021r.
Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin sankcjonuje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym Fish-markets.pl pod adresem internetowym: www.fish-markets.pl
  Definicje wyrażeń i zwrotów występujących w umowie:
  Sprzedawca – As Thon SP. Z O.O., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach pod numerem KRS 0000690204, NIP 6272752651, REGON 367984555.

Kupujący – osoba fizyczna (posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osoba prawną lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej.

Sklep – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.fish-markets.pl

Towar – towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Cena netto – cena nie zawierającą podatku VAT wyrażoną w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

Cenie brutto – cena zawierająca podatek VAT wyrażoną w złotówkach, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

Dostawcy – należy przez to rozumieć podane w Regulaminie Firmy Kurierskie współpracujące ze Sprzedawcą.

Koszty dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Kupującego. Kwoty te są uwidocznione na stronie internetowej Sklepu podczas dokonywania przez Kupującego zamówienia Towaru.

Zamówienie – Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Kupującego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

 1. Rejestracja i warunki dokonywania zamówień
 2. Do korzystania z usług www.fish-markets.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, aktywne konto e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
 3. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
  a. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
  b. spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.
  3. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
  4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu. Klient może wysłać oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail asthon.sklep@onet.pl Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że sklep i klient zgodnie postanowią inaczej.
  5. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupów związane jest z prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, numeru kontaktowego, adresu e-mail – wykorzystywanego później jako login – i ustalenia hasła), wyrażeniem przez Kupującego zgody na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się z regulaminem Sklepu www.fish-markets.pl
  a. Rejestracja dokonywana jest jednorazowo. Kolejne Zamówienia dokonywane są przez podanie loginu (e-mail) i hasła.
  b. Hasło i login mają charakter poufny.
  6. Kupujący składa Zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
  8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę poprzez wysłanie Kupującemu e-maila z numerem Zamówienia.
  9. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
  a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
  b. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
  c. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
  d. w innych przypadkach uniemożliwiających poprawną realizację Zamówienia.
  10. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-17.00).
  11. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  12. Cena brutto Towaru i Cena netto Towaru umieszczona jest na stronie internetowej Sklepu obok informacji o Towarze.
  13. Minimalna wartość Zamówienia to 100 złotych (brutto) nie uwzględnieniając kosztów dostarczenia towaru.
  14. Bezpośredni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany w otrzymanym e-mailu po złożeniu Zamówienia.
  15. Dokumentem sprzedaży jest Paragon lub Faktura VAT.
  16. Sprzedawca dostarcza Towar Kupującemu wraz z dokumentem sprzedaży.
  17. W razie wystąpienia braku Zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego, a Kupujący ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia bądź do rezygnacji z Towaru.
  18. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.
  19. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
  20. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563KC.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
  22. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

III. Zasady płatności

 1. Aktualne i dostępne w Sklepie formy płatności są określone na stronie internetowej Sklepu.

Możliwe formy płatności to:
a. Przelew na konto bankowe

 1. Klient ma do wyboru metody płatności określone w zakładce płatności.

 

 1. Dostawa
 2. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
  3. Sposoby, Koszty oraz Obszar dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
  4. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, Dostawca skontaktuje się w celu ustalenia terminu ponownej dostawy. W razie przypadku ponownej nieskutecznej dostawy z winy Kupującego może on zostać obciążony kosztem nieudanych dostaw.
  5. Przy dostawie Towaru Kupujący proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, czy jest zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru Zamówienia.
  6. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Kupujący proszony jest o nieprzyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia przez Dostawcę, protokołu zwrotu.
  7. Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 100 zł w celu wydania ewentualnej reszty.
  8. W razie opóźnienia Sprzedawcy Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
 3. Prawo odstąpienia od umowy

Co do zasady w przypadku umowy sprzedaży produktów żywnościowych na odległość, konsument może odstąpić od niej w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Uprawnienie to nie przysługuje jednak w przypadku rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do spożycia, a także w przypadku produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (podstawa prawna: art. 27, 38 pkt 4 i 5 ustawy o prawach konsumenta).

 

VI.Zmiana Regulaminu

 

Administrator może zmieniać Regulamin.

Zmieniony regulamin zostanie opublikowany w Serwisie w postaci ujednoliconego dokumentu.

 

VII.Własność intelektualna

 

Materiały zawarte na stronie są własnością Serwisu i zabrania się wykorzystywania ich bez pisemnej zgody Administratora.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Kupujący dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia: 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.). Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Towarów. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
  2. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Żądanie takie Kupujący zgłasza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@fish-markets.pl
  3. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odbywa się to poprzez udzielenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (otrzymywanie newslettera, otrzymywanie informacji o rabatach, promocjach etc.)
  4. Firma As Thon Sp.z o.o.  nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim, firmom ani organizacjom danych personalnych, czy adresowych Kupujących.
 2. Serwis
 3. Aby skorzystać z Serwisu niezbędne jest:
  a. szerokopasmowe łącze internetowe,
  b. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,
  c. włączona obsługa plików cookies,
  d. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
  e. system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,
  f. aktywne konto e-mail.
  2. Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Serwisu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Kupujący powinien zgłosić to Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@fish-markets.pl.

Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Serwisu.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
niekompatybilność Serwisu z końcowym sprzętem i oprogramowaniem Kupującego lub z jego przyłączem do publicznej sieci Internet; trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się z Serwisem, które leżą po stronie Kupującego. Wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną
 2. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności takie usługi jak :
  • Udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Sklepu,
  • Umożliwienie Kupującym składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
  • Umożliwienie Kupującym rejestracji kont użytkowników w Sklepie i utrzymanie tych kont,
  • Umożliwienie komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi za pośrednictwem strony internetowej Sklepu,
  • Otrzymywanie przez Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail newslettera, informacji o rabatach lub promocjach.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Kupujący wyświetli stronę internetową Sklepu lub z chwilą zarejestrowania się Kupującego zgodnie z punktem II.
  3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz są świadczone przez Sprzedawcę wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonywania przez Kupujących zakupów w Sklepie i korzystania ze strony internetowej Sklepu.
  4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieokreślony.
  5. Kupującemu przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu, a w przypadku Kupujących zarejestrowanych – poprzez usunięcie konta Kupującego.
  6. Korzystanie z usług elektronicznych opisanych w niniejszym paragrafie może wiązać się z zagrożeniem po stronie Kupującego jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Kupującego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. By uniknąć zagrożeń, o których mowa powyżej, Kupujący powinien zaopatrzyć się w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.
  7. Sprzedawca informuje, że system informatyczny Sklepu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Kupującego i nie powoduje braku możliwości korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Reklamacja i zwrot towaru
 4. W przypadku stwierdzenia braku towaru lub wadliwości dostarczonego towaru, Kupujący w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej powinien zgłosić reklamację listownie na adres: As Thon SP. Z O.O.  ul. Legnicka 84/86, 41-503 Chorzów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fish-markets.pl.
  2. Zgłaszając reklamację, Kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu), nazwę reklamowanego Towaru, datę jego otrzymania oraz możliwie szczegółowy opis stwierdzonego problemu i swojego żądania.
  3. W przypadku braku którejkolwiek z ww. danych, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym celem uzupełnienia zgłoszenia reklamacji.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Kupującego. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez sprzedawcę na adres e-mail.

XII. Postanowienie końcowe

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 827). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać w wyniku wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania konsumenta. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem – sąd właściwy będzie ustalany w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dot. właściwości rzeczowej i miejscowej sądów.
  3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
  4. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail: sklep@fish-markets.pl. Lub za pośrednictwem telefonu +48 505 715 366, lub +48 505 715 540
  Opłata jak za połączenie lokalne.